Klachtenprocedure STM

Wanneer u een klacht heeft ingediend, zal de mediator daarvan allereerst in kennis worden gesteld. De mediator heeft de gelegenheid een reactie te schrijven naar aanleiding van de tegen hem ingediende klacht.

De Tuchtcommissie zal u en de mediator oproepen om de klacht in een hoorzitting van de Tuchtcommissie toe te lichten.

In de Tuchtcommissie hebben o.a. twee leden van de rechterlijke macht zitting. De Tuchtcommissie doet wel uitspraak over de klacht, in tegenstelling tot de klachtbehandelaar via SKM.

Als er sprake is van overtreding van de MfN-gedragsregels, dan kan de Tuchtcommissie de mediator uitsluitend een van de volgende maatregelen opleggen: waarschuwen, berispen, schorsen van de registratie of doorhalen van de registratie. Als u (of de mediator) het niet eens bent met de uitspraak van de Tuchtcommissie kunt u na verzending van de uitspraak van de Tuchtcommissie in beroep gaan bij het College van Beroep.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.