Uitspraken STM 2017-2018

Tuchtcommissie 14 september 2018

M-2018-4

Geen verweer gevoerd, zodat wordt uitgegaan van de door klager gepresenteerde feiten en omstandigheden. Handelen in strijd met diverse gedragsregels. Voorwaardelijke schorsing van drie maanden met een proeftijd van één jaar.

M-2018-5

Mediationtoevoeging tijdens kennismakingsgesprek niet besproken. Daarna alleen bespreking met ex-partner, zonder klager ook in de gelegenheid te stellen een één op één gesprek met de mediator te hebben. Niet transparant geweest over de kosten. Klacht gegrond. Berisping.

M-2018-6

Niet gebleken dat de mediator de opdrachtgever van de mediation verkeerd heeft geïnformeerd over de reden van de beëindiging van de mediation. Niet gebleken dat klaagster niet vrijwillig heeft meegewerkt aan de mediation. Klacht ongegrond.

M-2018-7

Geen niet-ontvankelijkheid als de klager niet verder mee wilde werken aan de klachtbehandeling bij SKM. Het niet laten doorgaan van een bijeenkomst waarin de slotafspraken zouden worden ondertekend omdat de slotdeclaratie niet zonder voorbehoud was betaald is in strijd met de mediationovereenkomst maar ook met dat wat van een professioneel handelend mediator mag worden verwacht.  Waarschuwing.

Download verslag uitspraken Tuchtcommissie 14-09-2018

Tuchtcommissie 23 april en 22 juni 2018

M-2017-11

Klager niet-ontvankelijk in zijn klacht nadat eerder aan het einde van de klachtbehandeling een gezamenlijke verklaring is opgesteld, waarin staat dat de klager geen tuchtprocedure tegen de mediator aanhangig heeft gemaakt of zal maken.

M-2018-2

Klager is niet-ontvankelijk in zijn klachten voor zover deze betrekking hebben op de eerste mediation in 2016 omdat deze te laat naar voren zijn gebracht (termijn art. 5 lid 3 Reglement STM). Voor het overige zijn de klachten ongegrond. Mediator heeft niet klachtwaardig gehandeld door bij het begin van de tweede mediation niet meteen de NAW-gegevens van partijen te verifiëren en door zonder toestemming van partijen een derde in haar email in te kopiëren. Verder heeft klager veel verwijten geformuleerd zonder nader te onderbouwen met concrete feitelijke voorbeelden, zodat de Tuchtcommissie het verweten handelen niet heeft kunnen vaststellen.

M-2018-3

Mediator heeft onvoldoende transparant gehandeld en onvoldoende oog gehad voor haar neutrale, onpartijdige rol. Mediator is een-op-een contacten met partijen, feitelijk beperkt tot klaagsters werkgever, gaan onderhouden. Mediator heeft zich tijdens het mediationproces teveel laten leiden door de werkgever en onvoldoende de regie over het mediationproces gevoerd. Door zonder overleg met klaagster een bezoek te brengen aan de werkgever en daarbij folders van haar andere commerciële activiteiten te verstrekken heeft mediator zich begeven in de situatie waarin gerechtvaardigde twijfel kon ontstaan over haar neutrale en onpartijdige rol. Maatregel: berisping.

Download verslag uitspraken Tuchtcommissie 23-04-2018 en 22-06-2018

College van Beroep 31 januari 2018

B-2017-2

 • Inrichting van het mediationproces.
 • Contact met derden buiten medeweten van partijen.
 • Maatregel: waarschuwing.

B-2017-3

 • Mediator zendt zonder toestemming aan hem gerichte e-mail van ene partij door aan andere partij.
 • Niet de transparantie betracht die van mediator mag worden verlangd (gedragsregel 3).
 • Geen maatregel.
 • Aan klacht te stellen (vorm)vereisten.

B-2017-4

 • Bevestiging uitspraak in eerste aanleg onder verbetering van gronden.
 • Klaagster niet-ontvankelijk in haar beroep.

Download dit verslag

Tuchtcommissie 10 en 17 november 2017

M-2017-8

 • Late toezending verslagen van mediationsessies niet klachtwaardig. Opstellen van een plan van aanpak of concreet stappenplan behoort niet tot de standaardverplichtingen van de mediator. Mediator heeft terecht naar voren gebracht dat partijen door haar als niet-jurist opgestelde overeenkomst aan hun eigen advocaten konden voorleggen. Het niet opstellen van een begroting van de te verwachten kosten van de mediation door de mediator is niet in strijd met het transparantiebeginsel
 • Negeren van persoonlijke mails van één van de partijen zonder hierover aan deze partij én de wederpartij te berichten is in strijd met het transparantiebeginsel. Bij schending van de geheimhoudingsplicht is het niet voldoende om te verwijzen naar de advocaat van de partij die de schending heeft opgemerkt, maar zal de mediator zelf de andere partij – en wellicht ook diens advocaat moeten wijzen op de (vermoedelijke) schending van de geheimhoudingsplicht
 • Klacht deels gegrond
 • Maatregel: berisping

M-2017-10

 • Door na het vooraf aangekondigde gesprek van klager verder in gesprek te gaan met diens ex-echtgenote, zonder dat daarvoor een noodzaak bestond, hebben mediators ten opzichte van klager niet transparant gehandeld en daarmee de schijn van partijdigheid gewekt
 • Mediators hebben ten onrechte nagelaten een concrete vraag van klager duidelijk te beantwoorden. Strijd met transparantiebeginsel
 • Klacht gegrond
 • Maatregel: waarschuwing

Download dit verslag

College van Beroep 3 oktober 2017

B-2017-1 (uitspraak eerste aanleg zie M-2016-20)

 • Inrichting van mediationproces.
 • Rol mediator en betrokken partijen.
 • Maken van geluidsopnamen tijdens de mediation.
 • Verstrekkking stukken.
 • Partijdigheid.

Download dit verslag

Tuchtcommissie 22 september 2017

M-2017-9

 • Uitsluitend de mediator die bij de aanvang van een mediation in het MfN-register staat ingeschreven, is aan het tuchtrecht conform het  Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators is onderworpen. Klaagster niet-ontvankelijk in haar klachten.

Download dit verslag

Tuchtcommissie 30 juni 2017

M-2017-6

 • Abusievelijk doorsturen vertrouwelijke e-mail door mediator aan wederpartij.
 • Klacht gegrond.
 • Nu motief klagers om de klacht in te dienen in overwegende mate is gelegen in het terugbetaald krijgen van de mediationkosten en de Tuchtcommissie hier niet over gaat, wordt afgezien van het opleggen van een maatregel.

M-2017-7

 • Geen sprake van excessief declareren door mediator, noch van ondeskundig handelen door mediator bij opstellen echtscheidingsconvenant.
 • Klachten ongegrond verklaard.

Download dit verslag

Tuchtcommissie 19 mei 2017

M-2016-17

 • Prealabel verweer. Bevoegdheid Tuchtcommissie en ontvankelijkheid klacht bij ontbreken schriftelijke mediationovereenkomst.
 • Gebondenheid mediator aan Gedragsregels bij “niet formele mediation”.
 • Belang van het zorgvuldig vastleggen door MfN-mediator van mogelijke andere rollen die hij gaat vervullen. Mediator heeft onvoldoende transparant gehandeld.
 • Maatregel: Waarschuwing.

M-2017-5

 • Uurtarief mediator, inclusief of exclusief btw? Betreft naar het oordeel van Tuchtcommissie civielrechtelijk geschil, dat geen onderdeel tuchtklacht kan zijn. Tuchtcommissie overweegt ten overvloede dat mediation betrekking had op zakelijke transactie van klager als gewezen ondernemer. Mediator heeft terecht btw in rekening gebracht.
 • Vaststellingsovereenkomst conform afspraak met partijen opgesteld door advocaten. Geen taak voor mediator weggelegd bij beantwoording vraag wie voor de kosten van opstellen vaststellingsovereenkomst opdraait.
 • Klachten ongegrond verklaard.

Download dit verslag

Tuchtcommissie 31 maart 2017

M-2016-22

 • Geen tuchtrechtelijk verwijt inzake de wijze van aanvang van de mediation en/of de wijze waarop partijen tot keuze mediator zijn gekomen.
 • Doorsturen vertrouwelijk e-mailbericht door mediator is niet komen vast te staan. De keuze van partijen om te communiceren via e-mailberichten brengt een mogelijk veiligheidsrisico met zich. De Tuchtcommissie heeft echter niet kunnen vaststellen dat dit veiligheidsrisico zich heeft verwezenlijkt als gevolg van aan de mediator verwijtbaar handelen.
 • Niet gebleken van samenspanning mediator met werkgever klaagster.
 • Klachten ongegrond verklaard.

M-2017-1

 • Toelaatbaarheid transcriptie van (een deel van) geluidsopname.
 • Mediator dient te verifiëren of partijen begrijpen welke voorwaarden en consequenties er aan ondertekening van mediationovereenkomst zijn verbonden. Mediator is tekortgeschoten in dit wezenlijke onderdeel van de procesregie door klager onvoldoende tijd en ruimte te geven de mediationovereenkomst en bijbehorende stukken te bestuderen. Schending van Gedragsregels 7 (Competentie) en 8 (Werkwijze).
 • Beëindigingsbericht mediator voldoet aan neutraliteitseis.
 • Maatregel: Waarschuwing.

M-2017-2

 • Mediator verstrekt na feitelijke beëindiging werkzaamheden vertrouwelijke informatie aan de werkgever van klaagster. In Mediationreglement voor de MfN-registermediator opgenomen uitzonderingen op geheimhoudingsplicht niet aan de orde. Schending Gedragsregels 1 (Beroepsethiek en integriteit) , 6 (Vertrouwelijkheid), 7 (competentie) en 8 (Werkwijze).
 • Maatregel: Berisping.

M-2017-3

 • In beginsel staat het een mediator niet vrij om zonder toestemming van partijen contact op te nemen met derden, omdat hiermee de geheimhoudingsplicht – en daarmee Gedragsregel 6 (Vertrouwelijkheid) – wordt geschonden. In dit geval is naar het oordeel van de Tuchtcommissie echter sprake van een bijzondere situatie op grond waarvan te billijken is dat de mediator in zijn inzet de zoon van klagers toe te geleiden naar arbeid/scholing bij de huisarts van die zoon informatie vroeg. Wel staat voorop dat het beter ware geweest als dit met partijen besproken was. Het voorgaande betekent dat de klacht op dit onderdeel gegrond is maar niet leidt tot oplegging van een maatregel.
 • Overige klachten ongegrond. De enkele ontevredenheid van klagers over 1) de benadering en/of behandeling van klagers en hun zoon door diverse (gemeentelijke) instanties en 2) de wijze waarop de mediation is verlopen, is onvoldoende om te kunnen concluderen tot schending van één van de Gedragsregels door de mediator.

Download dit verslag

College van Beroep 27 maart 2017

B-2016-10

 • Geheimhouding.
 • Verzending e-mail betreffende de mediation aan derde.
 • Verstrekking van stukken.
 • Maatregel van voorwaardelijke schorsing.

B-2016-11

 • Weigering mediator om (concept)echtscheidingsconvenant aan klagers te verstrekken.
 • Rol van de mediator bij vertrouwenscrisis.
 • Geen maatregel opgelegd.

Download dit verslag

Tuchtcommissie 17 maart 2017

M-2016-20 / TC 2017, nr. 3

 • Arbeidsgeschil
 • Toestaan geluidsopnamen

M-2016-21 / TC 2017, nr. 3

 • Rolverwisseling mediator
 • Veiligheid ernstig geschaad
 • Maatregel: berisping

Download dit verslag

Tuchtcommissie 27 januari 2017

M-2016-18 / TC 2017, nr. 4

 • Arbeidsconflict
 • Geheimhoudingsplicht
 • Neutraliteit
 • Maatregel: waarschuwing

Download dit verslag

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.