Uitspraken STM 2019

Tuchtcommissie 21 juni 2019

M-2018-16

De mediator heeft de autonomie van partijen geschonden en onvoldoende transparant gehandeld door zich zonder instemming van beide partijen rechtstreeks met een inhoudelijke mening te wenden tot de bij de mediation betrokken (partij)adviseur. De mediator heeft tevens haar geheimhoudingsplicht geschonden door met een collega van een (partij)adviseur inhoudelijk in gesprek te gaan over een door die adviseur in het kader van de mediation opgestelde renteberekening. De mediator heeft voorts niet integer en niet deskundig gehandeld door een wijziging van substantiële aard aan te brengen in de vaststellingsovereenkomst zonder klagers hierop te attenderen en hun goedkeuring te verzoeken voordat zij tot ondertekening overgingen. De Tuchtcommissie is verder van oordeel dat de mediator over het algemeen niet de integriteit in acht heeft genomen die van haar verwacht had mogen worden en dat zij gedurende een groot deel van de mediation niet is opgetreden als een redelijk bekwaam en redelijk handelend mediator. De klacht dat de mediator partijdig was en dat zij klagers heeft gedreigd en gechanteerd, is ongegrond. De Tuchtcommissie legt als maatregel een voorwaardelijke schorsing voor de duur van één maand op met een proeftijd van één jaar.

M-2019-4

Mediation bij bereiken omgangsregeling. Partijdigheid mediator niet aannemelijk gemaakt. De mededeling van de mediator aan derden dat klager geen toestemming heeft gegeven tot informatieverschaffing over de mediaton aan die derden is niet klachtwaardig. In het algemeen verdient het wel aanbeveling in neutrale bewoordingen te berichten dat geen toestemming is verleend, zonder daarbij te vermelden welke partij geen toestemming heeft verleend.

M-2019-7

Mediation bij beëindiging van huurovereenkomst. Gebruikmaking van fout e-mailadres en gebruikmaking van briefpapier en e-mailadres van het notariskantoor van de mediator (zonder expliciete melding dat gecorrespondeerd werd in hoedanigheid van mediator) in dit geval niet klachtwaardig. Bemoeienissen van de mediator na beëindiging van de mediation in dit geval niet klachtwaardig.

Download verslag uitspraken Tuchtcommissie 21 juni 2019

Tuchtcommissie 17 mei 2019

M-2019-5

Mediation in een arbeidsconflict. Handelen in strijd met partij-autonomie en partijdigheid door een onverplicht voorstel te doen dat veel meer in het voordeel van de werkgever dan van de werknemer is en mee te gaan in de eis van de werkgever dat de werknemer meteen laat weten of hij al dan niet akkoord is met het voorstel.

M-2019-6

Mediation in een echtscheiding. Moment van omzetting van mediation in notariële bemiddeling onduidelijk? Klacht over partijdigheid en te sturende rol van de mediator/bemiddelaar.

Download verslag uitspraken Tuchtcommissie 17 mei 2019

Tuchtcommissie 25 januari 2019

M-2018-11

Voordat de mediationovereenkomst werd gesloten was de mediator adviseur van één van de partijen. Ook tijdens de mediation is de mediator zich blijven opstellen als adviseur van die partij. Schending van de gedragsregels onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

M-2018-12

Geen schending van gedragsregels vastgesteld. Klacht onvoldoende onderbouwd.

M-2018-13

Ontvankelijk ondanks overschrijding van de 18 maandentermijn. Transparantie: mediator heeft partijen onvoldoende ingelicht over (de inhoud van) een gesprek dat zij voorafgaand aan de mediation met haar opdrachtgever, een gemeente, heeft gehad.

M-2018-14

Klacht ongegrond. Dat intake met alleen de ex-partner heeft plaatsgevonden is niet gebleken. Bezwaren tegen alimentatieberekeningen van de mediator konden nog tijdens de mediation worden besproken maar daar heeft klager het niet op aan laten komen.

M-2018-15

Beëindiging mediation door mediator omdat klager opname maakte van de mediationovereenkomst en hier geen openheid van zaken over wilde geven. Hoewel in de mediationovereenkomst is opgenomen dat de mediator naar de gezinsvoogden zou rapporteren over de mediation toch klachtwaardig gedrag, omdat de mediator een persoonlijke weergave van de gesprekken met partijen en de reden van de beëindiging aan de gezinsvoogden heeft verstrekt zonder vooraf toestemming van partijen te vragen.

Download verslag van uitspraken Tuchtcommissie 25-01-2019

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.