Klacht indienen

Heeft u een klachtenprocedure bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), uitvoerder van het kwaliteitssysteem MfN-register, doorlopen en bent u met de mediator niet tot een oplossing gekomen? Dan heeft u de keuze om hierin te berusten of u kunt uw klacht voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM). Dit kan uitsluitend als er volgens u sprake is dat de mediator in strijd handelt met de Gedragsregels voor de MfN-registermediator.

Heeft u uw klacht nog niet ingediend bij de SKM? Lees dan eerst de informatie onder ‘klacht over MFN-registermediator’. Pas na indiening bij SKM kunt u een klacht indienen bij STM.

Hoe dient u een klacht in?
Iedere belanghebbende – met inbegrip van een Aangesloten Instelling- kan bij de Tuchtcommissie schriftelijk een klacht indienen wegens overtreding van de Gedragsregels. U kunt een klacht bij de STM indienen binnen 18 maanden na beëindiging van de mediation. In uw klacht geeft u de gronden aan waarop uw klacht berust en wijst u zoveel mogelijk de Gedragsregels aan die de mediator in uw ogen heeft geschonden.

Uw klacht kunt u sturen naar info@mediationtuchtrecht.nl.

Verdere klachtenprocedure
Verweerschrift
De secretaris van de Tuchtcommissie stelt de mediator in kennis van de tegen hem ingediende klacht. De mediator kan binnen vier weken na verzending van de klacht een schriftelijke en gemotiveerde reactie (verweerschrift) indienen. Met de indiening van het verweerschrift is de schriftelijke procedure beëindigd, tenzij de voorzitter anders beslist.

Zitting
De voorzitter bepaalt een dag voor de zitting van de Tuchtcommissie om de klacht te behandelen. Tijdens de zitting kunt u uw klacht nog mondeling toelichten en kan de mediator mondeling verweer voeren. De Tuchtcommissie kan bepalen dat partijen in persoon dienen te verschijnen.
Zowel u en de mediator mogen zich laten bijstaan door een raadsman bij de behandeling van de klacht.
De zittingen van de Tuchtcommissie en het College van Beroep zijn niet openbaar.

Uitspraken
De Tuchtcommissie beslist binnen tien weken na de zitting en dan ontvangt u de uitspraak per post.

De Tuchtcommissie doet uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Als er sprake is van overtreding van de MfN-Gedragsregels dan kan de Tuchtcommissie de mediator een van de volgende maatregelen opleggen: waarschuwen, berispen, schorsen van de registratie of doorhalen van de registratie. De tuchtrechter kan een klacht ook gegrond verklaren zonder het opleggen van een maatregel.

Hoger Beroep
Als u (of de mediator) het niet eens bent met de uitspraak van de Tuchtcommissie kunt u binnen vier weken na verzending van de uitspraak van de Tuchtcommissie in beroep gaan bij het College van Beroep. Het beroepschrift bevat de gronden waarop het beroep berust.
Degene tegen wie het beroep is ingediend kan binnen vier weken na de verzending van het beroepschrift een schriftelijke, gemotiveerde reactie indienen.

Hetgeen vermeldt staat onder ‘zitting’ en ‘uitspraken’ geldt ook voor de procedure bij het College van Beroep.

Meer informatie
Meer informatie over het voorleggen van uw klacht bij STM vindt u in het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Heeft u vragen over de klachtenregeling van het MfN-register? Stuur dan een e-mail naar: info@mediatorsfederatienl.nl.

Heeft u een vraag? Kijk dan eens of uw vraag al beantwoord wordt bij onze veelgestelde vragen.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.